Ana içeriğe atla
 1. İdari Tayin Şube Müdürlüğünün başlıca görevi birim içi koordinasyonu oluşturarak verimliliği sağlamaktır. Tüm Personelin özlük işlemlerinin atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemleri sağlıklı bir şekilde yerine getirmekle görevlidir.
 2. Güncel izlenen kadro ve personel bilgilerinden yararlanarak talep doğrultusunda istatistiki bilgiler üretmek ve ilgili kurumlar tarafından periyodik bilgi isteklerini karşılamak.
 3. İdari personelin Oryantasyon eğitimi, Personel Geliştirme Eğitimi, Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi, Açıktan atama uyum eğitimi ve görevde yükselme eğitimi programlarının düzenlenmesi ve uygulanması işlemlerinin yürütülmesi.
 4. İdari Personellerin Terfi, Tayin, Atama, Özlük, Görevlendirme, İntibak, Emeklilik vb. işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
 5. İdari personelin kadro cetvellerinin takibini yapmak.
 6. İdari personelin kadro tahsis-tenkis. Dolu-Boş kadro değişiklikleri. Unvan değişikliği açıktan atama ve kullanım izni ile ilgili işlemleri yapmak.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki değişiklikleri takip etmek, işlemek
 8. 657 sayılı yasaya tabi görevlendirmeleri yapmak (idari görevlere vekalet işlemleri, 13/b maddesine göre görevlendirme)
 9. Aday Memurların alınması ile ilgili işlemlerinin yapılması ve dosyalarının açılabilmesi için evraklarının tamamlanmasını sağlamak
 10. Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği uyarınca ilan çalışmalarını yapmak
 11. Hazırlık sınıfı ve öğrenim değişikliğinin değerlendirilmesi
 12. İdari personelin Emekli ve Kurum Sicil Numarası ile ilgili işlemler
 13. Özelleştirme ile gelen personel, EKPSS engelli atamaları, SHÇEK atamaları işlemleri
 14. Sürekli işçi alımları ile ilgili vize işlemlerini takip etmek
 15. İdari personelin medeni durum değişikliği ile ilgili işlemlerin SGK ya bildirilmesini sağlamak
 16. YÖKSİS de seferberlik ve savaş halinde insan gücü planlaması
 17. e- uygulama kadro işlemleri
 18. e-Bütçe istatistiği
 19. Yıllık Terfi işlemleri
 20. Yıllık ve mazeret (evlenme, doğum, ölüm)izinlerinin işlemleri
 21. Hastalık izni-rapor işlemleri
 22. Askere sevk, tehir işlemleri
 23. Yan ödeme cetvellerin hazırlanarak vize alınması işlemleri
 24. İdari personel giyim listelerinin hazırlanması
 25. İdari çalışan ve ayrılan personellerin pasaport yazışmalarını yapmak
 26. 0 ve 5 ile biten yıllarda akademik ve idari personele mal bildirim beyannamelerin doldurulmasını sağlamak ve muhafaza etmek
 27. İdari personele 6111 S.K uyarınca 8 yıldan 1 kademe verilmesi
 28. İdari personelin (nakil gelen ve giden ) dosyalarının kontrol edilerek teslim alınması ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek
 29. İlişik kesme belgesinin düzenlenmesi ve ilgili birimlere ilişiğinin kesilmesini sağlamak
 30. Maaş Nakil belgesini düzenlemek
 31. İdari personelden istifa, müstafi, yaş haddi, vefat eden, malulen ve istek üzerine emekli olmak isteyenlerin işlemlerini yapmak
 32. HİTAP (terfi, asalet, kadro, unvan, öğrenim değişikliği, askerlik, intibak) girişlerinin kontrolünü sağlamak.
 33. Hizmet Belgesi düzenlemek
 34. Akademik ve idari personelin SGK ve Bağ-Kur da geçen hizmetlerini Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirme işlemlerini yürütmek.
 35. Akademik ve İdari personelin askerlik süresi, ücretsiz geçen süreleri ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma işlemlerini yürütmek,
 36. Akademik ve İdari Personelin Disiplin soruşturma sonuçlarının ceza defterlerine işlemek
 37. Üniversitemiz personellerin her türlü özlük işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemleri en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla, Üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan özlük işleri birimlerini bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak
 38. Aday memurların Temel Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların eğitime katılmalarının sağlanması ile ilgili yazışmaları yapmak, eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak ve Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirim yazısını yazmak
 39. Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak, aday memurların eğitime katılmalarının sağlanması ile ilgili yazışmaları yapmak, Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına yazı ile göndermek ve eğitim sonunda sınavların yapılmasına yardımcı olmak ve Temel ve Hazırlayıcı Eğitim sınav sonuçlarının adaylara bildirilmesini sağlamak
 40. Aday memurların Uygulamalı Staj Eğitimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması işlemlerini takip etmek
 41. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu yazılarını hazırlamak ve komisyon üyelerine yazılı tebliğ etmek
 42. İdari ve akademik personele yönelik iki ayrı oryantasyon programı hazırlamak, eğitim yerini ve eğitimcileri belirleyerek eğitimden haberdar olmalarını sağlamak ve personelin eğitime katılmalarının sağlanması ile ilgili yazışmaları yapmak
 43. Eğitime katılanlara Katılım Sertifikası hazırlamak ve kişilere dağıtımını sağlamak
 44. Sonunda sınav yapılan eğitimlerde başarılı olanlara Başarı Sertifikası hazırlamak
 45. Eğitim yayınları hazırlamak ve Personel Dairesi Başkanlığı web adresinde yayımlamak ve personelin haberdar olmasını sağlamak
 46. Her yılın ……… ayı içerisinde personelin eğitim ihtiyacını belirlemek için tüm birimlere Personel Eğitim İhtiyaç Formlarının dağıtımını yapmak, geri dönüşü sağlanan formların sonuçlarının analizini yapmak ve raporlamak
 47. Gelen talepler sonuçlar doğrultusunda Yıllık Eğitim Programını hazırlamak