Ana içeriğe atla
 1. Akademik Tayin Şube Müdürlüğü, İdari Tayin Şube Müdürlüğü ve Sicil Şube Müdürlüğünden her ay düzenli gönderilen terfi, onay ve cezaları tahakkuk ettirerek tüm personelin maaşlarının ödenmesini sağlamak.
 2. Akademik ve idari personelin kıst maaşlarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak.
 3. Sözleşmeli Yabancı Uyruklu ve Sözleşmeli Bilişim Personellerinin maaşlarının ödenmesini sağlamak
 4. Kadro unvan değişikliğinden doğan maaş farklarının tahakkukunun yapılmasını sağlamak
 5. Tüm personelin sosyal yardımlarını (aile, çocuk, ölüm vb.) tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak,
 6. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına alınan vizeler doğrultusunda maaşlarını tahakkuk ettirerek ödenmesini sağlamak.
 7. Üniversitemiz maaş programında yapılan işlemlerin her ayın birinci gününden onuncu gününe kadar Kamu Bilgi Sistemi (KBS) programına veri girişinin yapılarak onaylanması sağlamak
 8. 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi personelin aylık emekli kesenekleri ile ücretsiz izinli personellerin GSS primlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve ilgili ayın 25’i ne kadar İnternet Üzerinden S.G.K. Sistemine Gönderilmesi İşlemlerini sağlamak
 9. Sözleşmeli Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primlerinin ilgili ayın 23’üne kadar gönderilip onaylanmasını sağlamak
 10. Kadro unvan değişikliği ve işe başlamalardan doğan maaş farkı primlerinin yasal süresinde e-SGK’ ya gönderilmesini sağlamak
 11. 2547/40-b uyarınca Vakıf Üniversitelerinde görevlendirilen Öğretim Elemanlarının maaş işlemlerinin takibini sağlamak
 12. Hukuk Müşavirliğimizce Personelimizin Özlük Hakları ile ilgili açılan davalarda kullanılmak üzere bilgi ve belge talebini sağlamak
 13. Fiili Hizmet Tazminatı Zamlarının Tahakkuk ettirilerek S.G.K.’ya bildirilmesini sağlamak.
 14. YLS Araştırma Görevlilerinden yurtdışına çıkarken alınan Taahhüt ve Kefalet Senetlerine göre mecburi hizmetini yerine getirmeyen personelin borçlandırılmasına ilişkin işlemler.
 15. Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak. Aile bilgisi, yabancı dil değişikliğinin Kamu Bilgi Sistemine(KBS) işlenmesini sağlamak
 16. Ücretsiz izine ayrılma, askere sevk, istifa, yurtdışı görevlendirmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerini yapılması
 17. Maaşlardan kesilen sendika aidatlarının listelerinin hazırlanarak ilgili sendikalara ilgili ayın 20’sine kadar iletilmesini sağlamak
 18. Her yıl giyim yardımı listelerinin hazırlanarak tahakkukunun yapılması.
 19. Arazi tazminatlarının Rektörlük Olur’u alarak üçer aylık dönemler halinde tahakkukunun yapılmasını sağlamak.
 20. Aylık Maaş Banka Listesinin hazırlanmasını sağlamak.
 21. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 22. Yemek, telefon, elektrik vb. özel kesintilerin maaşlardan kesintisini sağlamak
 23. EFQM, Kalite Yönetim sistemi, Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasını sağlamak
 24. Bilgi edinme e-maillerinin takibini yapmak
 25. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödenmekte olan doğum yardımı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması
 26. Bireysel Emeklilik Sistemine giriş işlemlerinin yapılması