Ana içeriğe atla
 1. Akademik personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri (atama, nakil, terfi, görevlendirme, intibak (öğrenim ve hizmet değerlendirmesi), istifa, pasaport, sıhhi izin, ücretsiz izin, askerlik, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü göreve başlatılma, belge talepleri (ilgili makama, hizmet cetveli) vb.) ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek. Gerekli hallerde ilgili kurumlar ile bağlantı kurmak ve gerekli yazışmaları yapmak.
 2. Akademik personelle ilgili CİMER, bilgi edinme yazıları, dağıtımlı yazı ve duyurulara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 3. Akademik personele ait HİTAP girişlerini yaparak, özlük bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin doğruluğunu ve yapılıp yapılmadığını takip etmek, eksik bilgileri tamamlamak.
 4. Akademik personele ait görevlendirme bilgilerini düzenli tutmak.
 5. Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği jüri üyelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 6. Akademik personel alımlarında jüri üyeleriyle gerekli yazışmaları yapmak.
 7. 2547 sayılı Kanunun 35, 37, 38, 39 ve 40. maddesi kapsamında Üniversite ile diğer üniversiteler ve kurumlar arasındaki görevlendirme işlemlerini yapmak.
 8. 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Dosyalarını inceleyerek, Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde işlemlerini yapmak.
 9. 1416 sayılı kanun gereği Fakülte/Yüksekokullara atanacak akademik personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 1416 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun uyarınca mecburi hizmeti Üniversitemize devredilen mecburi hizmet yükümlüsü akademik personelin hizmet yükümlülüklerini takip etmek.
 10. Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 31., 32., 33. ve 50/d maddesi ile ÖYP kapsamında görev yapan öğretim elemanlarının görev süresini takip etmek.
 11. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi kadrolarına ait birimlerden gelen yeniden atama evraklarını kontrol etmek ve diğer iş ve işlemlerini yapmak.
 12. Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuran ve görev süresi uzatımı yapılacak olan akademik personelin bilimsel yayın dosyalarını incelenmek üzere İlgili yerlere göndermek.
 13. 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin faaliyet raporları ile ilgili yazışmaları yapmak.
 14. Lisansüstü eğitim yapmak üzere kadrosu üniversitemize tahsis edilen araştırma görevlilerinin işlemlerini yapmak.
 15. 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında akademik personelin yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmeler ile ilgili işlemlerini yapmak, yurtdışı görevlendirmelerini Dışişleri Bakanlığına bilgi amaçlı göndermek.
 16. Üniversitenin 39. madde ile yurt dışı görevlendirmelerinde birimlerden gelen bilgileri gerekli bilgi sistemlerine işlemek.
 17. YÖK desteği ile yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirme işlemlerinin yapılmak.
 18. Personel ihtiyaçlarının tespitine, kadroların tenkis-tahsisine, personelin derece/kademe değişikliklerine, kadroların kullanma iznine, akademik personel ilan hazırlıkları ve alımına ilişkin işlemleri yürütmek.
 19. Kadroların sağlık ve düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak. İlan, atama, işe başlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 20. Birimlerden gelen atama tekliflerinin mevzuata ve ilanda belirtilen şartlara uygunluğunun kontrol işlemleri, Akademik Personelin atama ve yeniden atama (süre uzatımı) İşlemleri, Akademik Personel kadrolarına başvurular ile atanmaya kadar olan diğer işlemleri yürütmek.
 21. Rektör, dekan, müdür, bölüm başkanı ile anabilim dalı başkanı atamasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 22. Personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek ve takibini sağlamak.
 23. YÖKSİS, E-bütçe, Hitap, SGK, Devlet Personel, Personel Programı Giriş İşlemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde yapmak ve kontrolünü sağlamak.
 24. Yapılan iş ve işlemlere ilişkin kanun, mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.